Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“),

(dále jen „ Smlouva “)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

NetSprint s.r.o. ,

se sídlem Mechovka 567, Klánovice, 190 14 Praha 9,

IČ: 29415187,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205457,

zastoupený Petrem Prenghym, ředitelem,

(dále jen „ Poskytovatel “)

a

..........................................................................

r.č./IČ: …………….……………………….

trvale bytem/se sídlem …………………………………………………………………………………………………

tel.: …………………………

e-mail: …………………………

adresa instalace: …………………………………………..

(dále jen „ Účastník “)

takto:

  1. 1         Předmět smlouvy

1.1        Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací uvedené v této Smlouvě a závazek Účastníka užívat služby poskytované Poskytovatelem v souladu s touto Smlouvou a řádně a včas platit cenu poskytovaných služeb specifikovanou v Ceníku Poskytovatele nebo uvedenou v této Smlouvě. Jednotlivé služby poskytované účastníkovi Poskytovatelem jsou podrobně specifikovány ve Specifikaci služeb a jejich užívání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností NetSprint s.r.o., se sídlem Mechovka 567, Klánovice, 190 14 Praha 9, IČ: 29415187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205457 (dále jen „VOP“) a dalšími dokumenty Poskytovatele, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

1.2

        

Nastavení sítě

Služba

Z ařízení v zápůjčce

Cena služeb

Instalace

Cena - měsíční tarif dle ceníku služeb

                  ,-      jednorázově s DPH

                             ,-     měsíčně s DPH

1.3        Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Při připojení služby v průběhu kalendářního měsíce se účtuje poměrná část ceny poskytovaných služeb přepočítaná na dny včetně dne zapojení.

1.4        Poskytování služeb bude zahájeno dnem, kdy bude zprovozněno nebo předáno funkční koncové zařízení.

1.5 Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

2         Cena Služby a způsob platby

2.1 Účastník se zavazuje za služby poskytované dle této Smlouvy uhradit Poskytovateli cenu  specifikovanou v Ceníku Poskytovatele nebo uvedenou v této Smlouvě.

2.2        Ceny všech jednotlivých poskytovaných služeb Poskytovatele jsou specifikovány v Ceníku Poskytovatele, který je v aktuálním znění dostupný na webových stránkách Poskytovatele www.netsprint.cz.

  1. 3         Ustanovení pro případ porušení Smlouvy

3.1        V případě, že Účastník neuhradí cenu poskytovaných služeb ve lhůtě splatnosti, uvedené ve vyúčtování, je Poskytovatel oprávněn zaslat Účastníkovi elektronicky první upozornění na prodlení Účastníka. Pokud prodlení na straně Účastníka trvá, je Poskytovatel oprávněn odeslat Účastníkovi druhou elektronickou upomínku a Účastník se za toto porušení smluvní povinnosti zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč. V druhé upomínce Poskytovatel určí náhradní lhůtu k plnění a to nejméně 7 dní. Pokud Účastník nesplní svoji povinnost uhradit dlužnou částku ani na základě druhé upomínky v náhradní lhůtě k plnění, je Poskytovatel oprávněn odeslat třetí písemnou upomínku a za toto porušení smluvní povinnosti se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli mluvní pokutu ve výši 300,-- Kč.

3.2 V případě, že Účastník poruší povinnost dle čl. 3.2 písm. h) VOP nebo vrátí nefunkční či jakkoliv poškozené zařízení, zavazuje se Účastník uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

3.3        V případě, že Účastník poruší ustanovení čl. 3.2 písm. b) VOP a umožní tímto svým jednáním bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele třetí straně užívání služeb, zavazuje se uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.

3.4        Účastník se zavazuje uhradit uplatněné sjednané smluvní pokuty nejpozději do data  uvedeného ve výzvě k jejich úhradě.

4         Závěrečná ustanovení

4.1 Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

4.3          Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností NetSprint s.r.o., se sídlem Mechovka 567, Klánovice, 190 14 Praha 9, IČ: 29415187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205457,  Specifikace služeb a Ceník Poskytovatele, jejichž aktuální znění jsou dostupné na webových stránek Poskytovatele www.netsprint.cz . Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že s těmito dokumenty seznámil a souhlasí s jejich obsahem.

4.4        Uživatel prohlašuje, že uděluje Poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu dle VOP, že souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona                       č. 101/2000 Sb., že souhlasí, že vyúčtování a veškeré mu adresované zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a sdělení, budou Poskytovatelem zasílány na adresu elektronické pošty Účastníka, uvedenou v této Smlouvě nebo prostřednictvím zákaznické zóny na webové adrese https://fakturace.netsprint.cz a že souhlasí se svým zařazením do věrnostního programu Poskytovatele a se zpracováním osobních údajů souvisejících s věrnostním programem Poskytovatele.

4.5 Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V ......................... dne..................                                V ......................... dne..................

Poskytovatel:                                                                        Účastník:

………………………………………………………….                                ……………………………………………………………..

               NetSprint s.r.o.