VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

společností NetSprint s.r.o., se sídlem Mechovka 567, Klánovice, 190 14 Praha 9,

 IČ: 29415187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 205457,

 (dále jen „VOP“)


 1. 1.         Úvodní ustanovení

1.1        Tyto VOP jsou vydány a spravovány společností NetSprint s.r.o., se sídlem Mechovka 567, Klánovice, 190 14 Praha 9, IČ: 29415187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205457, DIČ: CZ29415187, (dále jen „Poskytovatel“) a stanovují podmínky, za nichž společnost NetSprint s.r.o. poskytuje Účastníkům veřejně dostupné služby elektronických komunikací dle aktuální nabídky služeb (dále jen „Služby“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“), uzavírané mezi Poskytovatelem a Účastníkem, pokud není výslovně sjednáno jinak.

1.2        Účastníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž Poskytovatel uzavřel Smlouvu. Uživatelem je každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytovanou Poskytovatelem. U fyzické osoby může být Smlouva uzavřena pouze s fyzickou osobou, která je starší 18 let a která není zbavena či omezena svéprávnosti.

1.3        Aktuální informace k nabídce Služeb, rozsahu Služeb a podmínkách dodávky Služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou veřejně přístupné na webových stránkách Poskytovatele www.netsprint.cz, prostřednictvím telefonního zákaznického servisu na čísle 776 090 987 (dále jen „TZS“) a na kontaktním místě Poskytovatele na adrese Brandýská 200, 250 90 Jirny (dále jen „Kontaktní místo“).

1.4        Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá při poskytování Služeb za obsah přenášených zpráv nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných Služeb, ani za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě Internet.

1.5 Tyto VOP upravují primárně smluvní vztah poskytování služeb elektronických komunikací. Jiné doplňkové služby se řídí přiměřeně také těmito VOP i podmínkami navazujícími, případně podmínkami jiných dotčených dodavatelů.

 1. 2.         Práva a povinnosti Poskytovatele

2.1        Poskytovatel je kromě povinností vyplývajících z dalších ustanovení VOP povinen:

a)        poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, těmito VOP a dalšími dokumenty Poskytovatele;

b) udržovat své sítě v technickém a provozním stavu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy a stanoveném příslušnými právními předpisy.

2.2 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení VOP oprávněn:

a)         změnit IP adresu a nebo přístupové kódy Účastníka z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu Účastníka; o takové změně bude Poskytovatel Účastníka informovat bez zbytečného odkladu a bude-li to s přihlédnutím ke všem okolnostem možné, sdělí Poskytovatel Účastníkovi takovou změnu v předstihu alespoň 5 (pěti) kalendářních dní před jejím provedením;

b) zavést dodatečné způsoby ochrany sítě elektronických komunikací a Služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka nebo sítě elektronických komunikací.

2.3        V případě služby převzatého televizního vysílání či doplňkových služeb k této službě Poskytovatel neodpovídá za obsah převzatého televizního a rozhlasového vysílání ani za porušení práv třetích osob způsobená zpřístupněním těchto obsahů. Poskytovatel poskytuje tuto službu nepřetržitě v souladu se zákonnými ustanoveními s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků a s výjimkou výpadků, které jsou na straně poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání, které Poskytovatel přebírá.

 1. 3.         Práva a povinnosti Účastníka

3.1 Účastník je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení VOP oprávněn:

a)        užívat poskytnutých Služeb v souladu se Smlouvou, těmito VOP a dalšími dokumenty Poskytovatele;

b)        požádat jako dotčený Účastník Poskytovatele o sdělení informací o Službách poskytovaných Poskytovatelem, o jejich nastavení, výši dlužné částky Účastníka a další informace potřebné k úhradě vyúčtování; Účastník je povinen se při kontaktování Poskytovatele identifikovat, a to uvedením údajů dle Smlouvy, především uvedením jména a příjmení, popř. obchodní firmy, uvedením variabilního symbolu a uvedením adresy instalace.

3.2 Účastník je kromě povinností vyplývajících z dalších ustanovení VOP povinen:

a)        veškerá zařízení Poskytovatele používat pouze pro sjednané účely, chránit je před zcizením, krádeží, ztrátou, zničení nebo poškozením a při jejich užití dbát opatrnosti a pokynů v návodech k těmto zařízením a pokynů a instrukcí Poskytovatele; Účastník není oprávněn do zařízení Poskytovatele ani do doplňkových zařízení jakkoliv zasahovat ani umožnit takovéto zásahy třetí osobě, která k takovýmto zásahům neobdržela od Poskytovatele písemné oprávnění;

b) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele neumožnit žádné třetí straně trvalé nebo přechodné užívání Služeb; výjimku tvoří osoby sdílející s Účastníkem společnou domácnost;

c)        po celou dobu účinnosti Smlouvy písemně oznamovat Poskytovateli změnu svých osobních a identifikačních údajů, a to zejména obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště nebo místa podnikání, fakturační adresy, adresy elektronické pošty, telefonního a bankovního spojení, IČ, DIČ a to nejlépe v přiměřeném předstihu, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne takové změny; Poskytovatel může požadovat předložení dokladů prokazujících správnost uvedených údajů;

d)        užívat Služby pouze způsobem, který je v souladu se VOP a dalšími příslušnými dokumenty Poskytovatele;

e)        chránit osobní a identifikační údaje jiných Účastníků a uživatelů, provozní, lokalizační údaje a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování Služeb, o kterých se Účastník při používání Služeb dozvěděl;

f)        dostavit se na písemnou výzvu Poskytovatele ze závažných důvodů souvisejících s poskytováním Služeb osobně k projednání věci na Kontaktní místo či jiné místo určené Poskytovatelem a řídit se v dané souvislosti pokyny Poskytovatele;

g)        poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, technické informace a odpovídající prostor pro technické prostředky a jinou nezbytnou součinnost nutnou k instalaci, provozu, opravě a demontáži zařízení určených k poskytování Služeb, bez ohledu na způsob ukončení smluvního vztahu; Účastník není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn změnit místo instalace ani umístění zařízení určených k poskytování Služeb;

h)        vrátit veškerá poskytnutá zařízení Poskytovateli na Kontaktní místo nejpozději do 14 dnů od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to na své náklady a nebezpečí a bez ohledu na důvody a způsob ukončení Smlouvy; v případě nevrácení zařízení Poskytovateli ve lhůtě 14 dní od ukončení Smlouvy, nebo v případě vrácení zařízení v nefunkčním či jakkoliv poškozeném stavu, je Poskytovatel oprávněn po Účastníkovi požadovat úhradu hodnoty nevráceného zařízení, resp. náhradu škody, a to až do výše 5.000,-- Kč bez DPH.

3.3        Pokud chce Účastník přistupovat do zabezpečené části infostránek Poskytovatele na webových stránkách Poskytovatele www.netsprint.cz, je povinen si zajistit u Poskytovatele údaje pro identifikaci své osoby, tj. přihlašovací jméno a heslo. K vydání údajů pro identifikaci je nutné uzavření Smlouvy v písemné formě s vlastnoručním podpisem Účastníka. Účastník se zavazuje nesdělovat přihlašovací jméno a heslo třetím osobám. Účastník odpovídá v plném rozsahu za ztrátu či zneužití těchto údajů a v případě porušení svých povinnosti nese odpovědnost za úkony provedené těmito osobami stejně, jakoby je provedl sám.

3.4        Účastník/uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel vede elektronickou databázi Účastníkem uskutečněných operací v rámci své sítě i mimo ni a uděluje Poskytovateli souhlas s příp. měřením objemu dat přenesených technickými prostředky Poskytovatele, popř. jinými činnostmi obdobného charakteru. Tím není dotčena ochrana osobních, provozních či lokalizačních údajů dle platných právních předpisů.

 1. 4.         Zařízení pro poskytování objednaných Služeb

4.1        Účastník dává Poskytovateli souhlas s montáží potřebného zařízení a vedení nutných k poskytování Služeb dle Smlouvy.

4.2        Pokud není písemně nedohodnuto jinak, jsou technická zařízení a jejich součásti, prostřednictvím kterých jsou Služby poskytovány (dále jen „zařízení Poskytovatele“), ve výlučném vlastnictví Poskytovatele, který je oprávněn tato zařízení Poskytovatele v odůvodněných případech měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat. V případě, že je zařízení na základě písemné dohody Poskytovatele a Účastníka ve vlastnictví Účastníka, není Poskytovatel odpovědný za případné závady a nefunkčnost Služeb v důsledku zásahu Účastníka do tohoto zařízení. Účastník má možnost plánovaný zásah do zařízení ve svém vlastnictví  konzultovat s Poskytovatelem, zejména prostřednictvím TZS.

4.3        Účastník je povinen informovat Poskytovatele prostřednictvím TZS o zcizení, krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení Poskytovatele nebo doplňkového zařízení a to nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vzniku takové události. Dojde-li ke zcizení, krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení Poskytovatele nebo jeho části vinou Účastníka, má Účastník právo na jeho výměnu nebo dodání nového zařízení až po zaplacení náhrady škody vzniklé Poskytovateli, bude-li Poskytovatel tento nárok vůči němu uplatňovat.

 1. 5.         Cena, vyúčtování ceny, platební podmínky a doručování

5.1        Účastník se zavazuje za Služby poskytované dle Smlouvy uhradit Poskytovateli cenu  specifikovanou v Ceníku Poskytovatele nebo uvedenou ve Smlouvě a to na základě vyúčtování ceny (dále jen „Vyúčtování“).

5.2        Ceny všech jednotlivých poskytovaných Služeb jsou specifikovány v Ceníku Poskytovatele, který je v aktuálním znění dostupný na webových stránkách Poskytovatele www.netsprint.cz .

5.3        Zákonný zástupce, který uzavřel Smlouvu za nezletilého Účastníka, se zavazuje uhradit cenu za poskytnuté Služby společně a nerozdílně s nezletilým Účastníkem.

5.4        Zaplacením se rozumí den připsání dané úhrady v plné výši na bankovní účet Poskytovatele.

5.5        Účastník a Poskytovatel se dohodli, že Vyúčtování a veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a sdělení, adresované Účastníkovi, budou Poskytovatelem zasílány na adresu elektronické pošty Účastníka, uvedenou ve Smlouvě. Vyúčtování je rovněž k dispozici prostřednictvím zákaznické zóny na webové adrese https://fakturace.netsprint.cz. Pokud Účastník neoznámí Poskytovateli změnu adresy elektronické pošty, má se za to, že zásilka, adresovaná Účastníkovi, bylo doručena řádně, pokud byla odeslána na poslední Poskytovateli známou adresu elektronické pošty Účastníka.

5.6        U všech zásilek, zasílaných Poskytovatelem Účastníkovi elektronicky, platí, že zásilka byla Účastníkovi doručená 5. (pátý) den po jejím odeslání na poslední Poskytovateli známou adresu elektronické pošty Účastníka. U zásilek, zasílaných Poskytovatelem Účastníkovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je za doručenou  považována i zásilka, u které bylo odmítnuto převzetí zásilky Účastníkem, nebo která nebyla vyzvednuta Účastníkem v úložní době, i když se Účastník o jejím uložení nedozvěděl, nebo která byla vrácena Poskytovateli jako nedoručitelná.

5.7        Účastník a Poskytovatel se dohodli, že styk a veškerá komunikace Účastníka s Poskytovatelem bude realizována prostřednictvím TZS, webových stránek Poskytovatele nebo dalších kontaktů, uvedených na webových stránkách Poskytovatele. Zásilky, zasílané Účastníkem Poskytovateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, budou zasílány na Kontaktní místo.

 1. 6.         Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

6.1        Poskytovatel je oprávněn na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to v případě, že:

a)        existují závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení;

b)        Poskytovatel k takovému omezení nebo přerušení bude povinen podle platného právního předpisu anebo rozhodnutí správního či jiného orgánu;

c)        existuje důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba prostřednictvím koncového Zařízení zneužíval nebo zneužívá Služeb, nebo užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítí či jakékoliv jejich části, nebo kvalitu Služeb, popř. porušuje práva dalších osob; za zneužívání Služeb se považuje i užívání Služeb jiným způsobem než uvedeným ve Smlouvě nebo v těchto VOP;

d) Účastník porušuje své povinnosti ze Smlouvy a těchto VOP;

e)        Účastník je v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby i po uplynutí náhradní lhůty specifikované ve výzvě k úhradě; Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy Účastníkovi tím vzniklé;

f)        Účastník používá zařízení nesplňující technické požadavky pro provoz v České republice.

6.2        Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost sítě Internet a s tím související nefunkčnost služeb poskytovaných Účastníkovi.

6.3        Poskytovatel je oprávněn monitorovat provoz sítí a použít další vhodné technické prostředky za účelem zjištění či prověření zneužití Služeb.

6.4         Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služeb, pokud by v důsledku jejich poskytování došlo k neúměrným finančním ztrátám Poskytovatele.

6.5         Poskytovatel si vyhrazuje právo zavedení Fair-User-Policy a zabránit tím nerovnoměrnému zatěžování sítě a připojení k internetu jedním Účastníkem nebo uživatelem či skupinou Účastníků nebo uživatelů na úkor ostatních.

6.6         Účastník bere na vědomí, že při poskytování Služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení popř. přerušení poskytování Služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat, oznámí Poskytovatel takovou skutečnost Účastníkovi předem.

6.7         Poskytovatel přeruší poskytování Služby v případě úmrtí Účastníka a to na žádost osoby, o které lze mít důvodně za to, že je Účastníkovým dědicem a která důvěryhodným způsobem prokáže úmrtí Účastníka, zejména předložením úmrtního listu. Pro následné pokračování poskytování Služeb v rámci Smlouvy s dědicem Účastníka se uplatní příslušná ustanovení relevantních právních předpisů.

6.8        Poskytovatel je na základě souhlasu Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) oprávněn nepřipojit, odpojit nebo vyřadit z provozu přístroj, který splňuje technické požadavky, avšak způsobuje poškození sítě, škodlivou interferenci, nebo narušuje funkčnost sítě. Za mimořádných okolností je Poskytovatel po splnění podmínek stanovených právními předpisy oprávněn přístroj odpojit i bez souhlasu ČTÚ, je-li to nezbytné pro ochranu sítě.

6.9        Odstraní-li Účastník závadný stav dle předchozích ustanovení v termínu, který Poskytovatel stanoví, Poskytovatel obnoví poskytování Služby v původním rozsahu.

 1. 7.         Vznik, trvání, změna a zánik smlouvy

7.1        Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

7.2         Podmínkou pro uzavření Smlouvy je předložení dokladů osvědčujících zejména totožnost žadatele o uzavření Smlouvy a právo užívat místo instalace a předložení dalších dokladů v rozsahu přiměřeném účelu Smlouvy.

7.3         Objednané Služby, uvedené ve Smlouvě, mohou být změněny dohodou smluvních stran v rozsahu možností aktuální nabídky Služeb Poskytovatele a to pouze ve formě dodatku ke Smlouvě.

7.4         Pokud Poskytovatel změní jakoukoli součást Smlouvy, je povinen nejméně 1 (jeden) měsíc před nabytím účinnosti změny Smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně, v Kontaktním místě a na webových stránkách www.netsprint.cz. a  informovat Účastníka o uveřejnění změny Smlouvy. Pokud se jedná o podstatnou změnu Smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení Účastníka, je Poskytovatel povinen informovat Účastníka, jehož Smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je Smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit Smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude Účastník akceptovat. Právo Účastníka ukončit Smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny Smlouvy na základě rozhodnutí ČTÚ.

7.5         Smlouva může být ukončena na základě dohody smluvních stran, jednostranné písemné výpovědi nebo na základě písemného odstoupení.

7.6         Účastník může písemně vypovědět Smlouvu nebo jen jednotlivou Službu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli. V případě, že Účastník zamýšlí vypovědět jednotlivou Službu avšak ve své výpovědi Službu nespecifikuje, má se za to, že Účastník vypověděl celou Smlouvu.

7.7        Poskytovatel může písemně vypovědět Smlouvu nebo jen jednotlivou Službu bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 (jeden) měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Účastníkovi.

7.8         Po dobu plynutí výpovědní doby je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky dle Smlouvy a aktuálně platného Ceníku Poskytovatele a Účastník je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik Smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na zaplacení dlužných částek za Služby, popř. jiných poplatků vzniklých na základě Smlouvy, či vrácení zařízení Poskytovatele.

7.9         Smlouvu je možné ukončit ze strany Účastníka či Poskytovatele písemným odstoupením od Smlouvy pouze z níže uvedených důvodů.

7.10        Účastník může od Smlouvy nebo od jednotlivé Služby odstoupit v případě, že Poskytovatel závažným způsobem porušil povinnosti, ke kterým se Smlouvou zavázal.

7.11 Poskytovatel může od Smlouvy nebo od jednotlivé Služby odstoupit, v případě že:

a)        Účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za Služby uvedenou ve Vyúčtování, a to pouze po prokazatelném předchozím upozornění Účastníka; soustavným opožděným placením se rozumí placení nejméně dvou po sobě jdoucích Vyúčtování po lhůtě splatnosti a soustavným neplacením se rozumí existence nejméně tří nezaplacených Vyúčtování;

b)        Účastník neposkytl přiměřenou součinnost dle čl. 3.2 písm. g) VOP, zejména neumožněním přístupu do místa instalace z důvodu instalace zařízení či potřebné opravy zařízení; za takové neposkytnutí přiměřené součinnosti se považuje i ohrožující, hrubé nebo neuctivé chování vůči zaměstnancům Poskytovatele či dodavatelům Poskytovatele;

c) Účastník závažným způsobem porušuje povinnosti, ke kterým se zavázal na základě Smlouvy, těchto VOP a dalších dokumentů Poskytovatele, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy;

d) jsou dány technické důvody na straně Poskytovatele, které znemožní plnit předmět Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dní, nedohodl-li se Poskytovatel s Účastníkem jinak,

e) je-li zahájeno ve věci Účastníka insolvenční řízení a je rozhodnuto o úpadku.

7.12 Na návrh některé ze stran Smlouvy, případně pozůstalého po zemřelém Účastníkovi nebo jiné osoby, jež důvěryhodným způsobem prokáže souhlas dotčeného Účastníka s takovým postupem, může dojít k písemnému převodu smluvního vztahu založeného Smlouvou.

7.13 V případě uzavření Smlouvy na dobu určitou se Poskytovatel zavazuje nejdříve 3 (tři) měsíce, nejpozději 1 (jeden) měsíc před uplynutím sjednané doby poskytování služeb kontaktovat Účastníka způsobem zvoleným Účastníkem pro zasílání Vyúčtování za účelem prodloužení doby trvání Smlouvy, popř. za účelem informování Účastníka o možnosti a způsobech ukončení Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy se Účastník zavazuje ve lhůtě dle čl. 3.2 písm. h) VOP vrátit Poskytovateli zařízení pro poskytování objednaných služeb zapůjčené Poskytovatelem dle čl. 1.2 Smlouvy na Kontaktní místo Poskytovatele uvedené v čl. 1.3 VOP.

7.14        Při předčasném ukončení Smlouvy na dobu určitou před uplynutím doby jejího trvání je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli úhradu v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 písm. p) ZEK a to ve výši odpovídající jedné pětině součtu měsíčních plateb do konce sjednané doby trvání Smlouvy a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek, ve výši odpovídající poplatku za montáž stanovenému v Ceníku Poskytovatele, a to za každé takto poskytnuté zařízení. Nárok Poskytovatele na zaplacení poplatků vzniká okamžikem ukončení smlouvy se splatností 14 dnů od data ukončení Smlouvy. Úhradou těchto nároků není dotčena povinnost Účastníka zařízení vrátit Poskytovateli veškerá poskytnuta zařízení dle čl. 3.2 písm. h) VOP.

 1. 8.         Reklamace a odstraňování poruch a závad

8.1         Účastník, popřípadě uživatel, má právo uplatnit reklamaci na Vyúčtování nebo na poskytovanou Službu.

8.2         Reklamace musí být uplatněna písemně a doručena na Kontaktní místo.

8.3        Reklamaci na Vyúčtování je Účastník, popřípadě uživatel, oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne dodání Vyúčtování, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby Vyúčtování dodáváno, je oprávněn Účastník reklamaci uplatnit do 2 (dvou) měsíců ode dne poskytnutí Služby, jinak právo zanikne. Reklamaci na Službu je Účastník, popřípadě uživatel, oprávněn uplatnit do 2 (dvou) měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne.

8.4         Podání reklamace nemá odkladný účinek, Vyúčtování je Účastník povinen zaplatit. ČTÚ je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost Účastníka, popřípadě uživatele, rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

8.5         Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na Vyúčtování nebo na vadné poskytování Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je Poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne jejího dodání.

8.6         V případě nesrovnalostí ve Vyúčtování a provozu Služby rozhoduje výpis z provozu zařízení Poskytovatele.

8.7        Účastník je povinen ohlásit poruchy v dodávce objednaných Služeb a závady na zařízení Poskytovatele (dále jen „Závady“) prostřednictvím TZS, webových stránek Poskytovatele nebo dalších kontaktů, uvedených na webových stránkách Poskytovatele, neprodleně po jejich zjištění.

8.8         Poskytovatel se zavazuje odstranit Závady na své straně, znemožňují-li Účastníkovi zcela využívat Služeb, maximálně do doby uvedené ve Specifikaci služeb od jejich ohlášení, pokud není ve Specifikaci služeb uvedeno jinak, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody. Krátkodobé a ojedinělé přerušení možnosti využívání Služeb obvykle netrvající déle než 1 (jeden) den se nepovažuje za porušení Smlouvy.

8.9         Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro Závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je Poskytovatel  povinen zajistit odstranění Závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Účastníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. Nemůže-li zákazník využívat Služby v důsledku poruchy na zařízeních Poskytovatele, má právo na vrácení pravidelného poplatku za nefunkční Službu přepočítaného na dny a to v případě, že porucha trvala déle jak 3 dny. Vrácení poplatků musí Účastník uplatnit do 10 pracovních dnů od nahlášení Závady, jinak jeho právo zaniká.

8.10        Náklady na odstranění Závady nese Poskytovatel s výjimkou případů, kdy Závadu způsobil Účastník.

8.11 Účastník je povinen uhradit Poskytovateli náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním Závady, jež byla zjištěna na straně Účastníka, jakož i veškeré další servisní úkony včetně použitého materiálu a dopravy učiněné nad rámec odstranění Závady, dle platného Ceníku Poskytovatele.

8.12        Poskytovatel není povinen uhradit Účastníkovi, popř. uživateli, náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, která vznikne v důsledku omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby.

 1. 9.         Doplňková služba – VMO a VOIP

9.1         Službou VMO se rozumí služba virtuálního mobilního operátora. Službou VOIP se rozumí služba telefonování prostřednictvím internetu.

9.2         Veškerá nastavení, technické údaje a podrobný popis této Služby jsou uvedeny ve Specifikaci služeb.

9.3         Poskytovatel je povinen:

a) zajistit nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání;

b)        zajistit na žádost a náklady Účastníka službu identifikace účastnického čísla, ze kterého byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání, a to nejpozději do 2 (dvou) měsíců od uskutečnění takového volání.

9.4         Poskytovatel je oprávněn:

a)        na základě žádosti jiného Účastníka zrušit zamezení zobrazení účastnického čísla volajícího Účastníka;

b)        zpracovávat lokalizační údaje při přenosu volání na každé číslo tísňového volání pro příjem těchto volání, a to i přes případný zákaz nebo neexistenci souhlasu Účastníka,

c)        jednostranně ukončit poskytování Služby, která je označena jako neomezená, pokud Účastník překročí limit 5.000,-- Kč měsíčně v 3 (třech) po sobě jdoucích kalendářních měsících, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak;

d)        přerušit či omezit Službu, pokud dojde k neobvykle vysokému provozu (např. zahraniční hovory, komerční linky apod.) a je oprávněn pro znovuspuštění Služby požadovat složení jistoty, která bude stanovena Poskytovatelem a která bude přiměřená po zohlednění předchozího neobvykle vysokého provozu, když nepřesáhne 100 % hodnoty posledního Vyúčtování; oproti složení jistoty vydá Poskytovatel Účastníkovi písemný doklad; jistota může být Poskytovatelem pro případ prodlení Účastníka započtena na dlužnou částku, případně na jiné splatné pohledávky, které za Účastníkem Poskytovatel eviduje; pro případ řádného plnění Účastníka Poskytovatel jistotu při ukončení smluvního vztahu Účastníkovi vrátí;

e) v rámci vybraných balíčků Služeb poskytnout volné jednotky (např. minuty, sms apod.), které se nepřevádí do dalších období a při ukončení Smlouvy není Poskytovatel povinen nahradit Účastníkovi cenu nevyužitých Služeb;

f)        přerušit hovor z bezpečnostních důvodů po uplynutí 65 minut.

9.5         Účastník je povinen chránit poskytnuté zařízení či Službu před zneužitím, kde to je možné, prostřednictvím PIN kódu.

9.6        Účastník není oprávněn užívat službu k telemarketingovým aktivitám, automatickému vytáčení, nepřetržitému přesměrování či dlouhotrvajícímu spojení.

9.7         Přenositelnost čísel:

a)        Účastník může požádat o zřízení Služby na telefonním čísle, které má být přeneseno od jiného poskytovatele; za tímto účelem je Účastník povinen předat Poskytovateli veškeré potřebné údaje, zejména platný identifikační kód výpovědi ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele), identifikaci čísla, údaje o opouštěném poskytovateli; Poskytovatel zřídí službu na přeneseném čísle do 4 (čtyř) pracovních dnů od obdržení žádosti a poskytnutí vyžádaných údajů;

b) Účastník má právo v průběhu výpovědní doby požádat o přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli; lhůta pro přenesení čísla činí 4 (čtyři) pracovní dny, pokud telefonní číslo je možné přenést ke konci výpovědní doby; pokud Účastník požádá o přenesení čísla později než 4 (čtyři) pracovní dny před koncem výpovědní doby, Poskytovatel nezaručuje nepřerušené poskytování Služeb; Poskytovatel nezaručuje dodržení lhůty pro přenos telefonního čísla v případech, kdy přenosu brání technické důvody; poplatky a náklady na přenos čísel jsou uvedeny v Ceníku Poskytovatele.

9.8        Poskytovatel není odpovědný za služby třetích stran, tzv. prémiové sms či komerční linky a další, u Poskytovatele není možno uplatnit reklamaci takových služeb.

 1. 10.         Doplňková služba - IPTV

10.1         IPTV se rozumí služba internetové TV.

10.2        Veškerá nastavení, technické údaje a podrobný popis této Služby jsou uvedeny uveden ve Specifikaci služeb.

10.3 Pokud není předmětem Smlouvy rovněž poskytnutí, zajištění hardware a software, je Účastník povinen zabezpečit tyto včetně instalace a včetně televizního přijímače tak, aby byly kompatibilní se Službou.

10.4        Služba IPTV je funkční pouze pokud je funkční internetové připojení.

10.5        Programová nabídka je dostupná na webových stránkách Poskytovatele www.netsprintc.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo její změny.

10.6        Účastník je povinen hradit poplatek za televizní vysílání v souladu se zákonem                            č. 348/2005 Sb.

 1. 11.         Společná a závěrečná ustanovení

11.1         Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Smlouvy se řídí právní řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

11.2         Spory mezi Poskytovatelem na straně jedné a Účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, bude na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu řešit podle věcné příslušnosti ČTÚ nebo obecný soud České republiky.

11.3         Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající Účastníkovi ze Smlouvy na třetí osobu.

11.4         Účastník tímto uděluje souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících Poskytovateli ze Smlouvy na jinou osobu. Pohledávky na úhradu Služeb vzniklé na základě této Smlouvy může Poskytovatel postoupit za podmínek stanovených právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Účastníkem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté Služby. Účastník se zavazuje jednat s touto osobou jako s Poskytovatelem.

11.5         Účastník souhlasí s tím, že mohou být pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů s Poskytovatelem, vztahujících se k plnění práv a povinností ze Smlouvy za účelem vnitřní kontroly služeb Poskytovatele a zvyšování jejich kvality.

11.6         Účastník prohlašuje, že je seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení, zařízení Poskytovatele a se způsobem užívání objednaných Služeb.

11.7         Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Účastníků, případně uživatelů, jakož i provozní a lokační údaje v souladu s příslušnými právními předpisy a zavazuje se je chránit v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje.

11.8        Osobními údaji Účastníka se pro potřeby Smlouvy rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo, kopie OP, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, email, telefonní čísla apod., dále informace o platební morálce, bankovním spojení atd. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele.

11.9         Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává údaje uvedené v předcházejícím odstavci sám nebo prostřednictvím dalších osob pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů a dále pro účely provozování a ochrany sítí, poskytování Služeb a služeb s nimi souvisejících, pro účely Vyúčtování a provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro tyto úkony, vše po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

11.10 Účastník dále souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn poskytnout tyto údaje v nezbytném rozsahu těm osobám, které Poskytovatele zastupují, nebo nějak oprávněně chrání jeho zájmy, eventuálně se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování Služeb, služeb s přidanou hodnotou a služeb s nimi souvisejících, či na provozování a údržbě systému, prostřednictvím kterého se takové služby subjektům údajů poskytují.

11.11         Účastník je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a má právo na jejich opravu, a to v rozsahu, ve kterém mu to umožňuje Smlouva a příslušné právní předpisy, prostřednictvím výslovného, srozumitelného, určitého a prokazatelného projevu vůle, písemně, na adresu Kontaktního místa, není-li dohodnuto jinak.

11.12 Účastník souhlasí s tím, aby jej formou obchodních sdělení Poskytovatel informoval o svých službách a produktech, popřípadě o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to využitím jeho poštovní adresy, emailové adresy nebo telefonního čísla prostřednictvím automatických volajících zařízení, emailem, faxem, či jiným obdobným způsobem. Svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to písemně na adresu Kontaktního místa, není-li dohodnuto jinak.

11.13        Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.10.2017. Aktuální znění VOP je umístěno na webových stránkách Poskytovatele www.netsprint.cz.

Účastník tímto bere na vědomí veškerá ustanovení VOP a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že s nimi byl seznámen, byl mu vysvětlen jejich obsah a že s nimi bez dalšího souhlasí.